Tizenhetedik hét - kedd


Könyvtári órák


Szépművészeti első magyar folyóirat,
alapítá és szerkezé Róthkrepf Gábor
Pesten, Trattner-Károlyi nyomtatása, Úri utsza 612.

1.)

Herczeg Esterházy Miklós. 1836.
1ső Regélő mellé


Árpád virágzó magva te fő Magyar!
Elődeidnek fegyvere népeket
Győzött, ’s hazánkért számtalanszor
A’ viadal mezején csatázott.

Ők voltak a’ harcz vérzivatarjain
’S a béke napján bölcs vezetők, atyák,
’S kormányra termett őrszemekkel
Szélvészeket zabolázva tartók.

BERZSENYI Esterházi Mikl. hghez 1797.

2.)

Szeged vára ’a bánsági oldalról

Lakosainak száma felmegy 35,730-ra. Határa 14 négyszegű mértföldet foglal magában. Egy része fekete, másik székes, harmadik vagy is nagyobbik része homokos, melly utósón nagy szorgalommal és költséggel az uszó homok terjedésének akadályozására ültetett szép erdei állanak. Nevezetes sóeladás gyakoroltatik benne; lakosai leginkább juh- és marhatenyésztésből, földmivelésből, jelesen szappannal, szalonnával, ’s vászonnal való kereskedésből, némelyek kuksó főzéséből, széksó seprésből, mások ismét fuvarozásból élnek.

3.)


A’ baziliszk-sárkány (mellynek rajzalakját mai számunk mellett közöljük) jelen napig többnyire mesés állatok körébe számláltatott, ’s annak csak kitömött példánya is a’ legnagyobb ritkaságok közé tartozik Európában. Tudtunkra csak a’ bajor kir. természeti gyüjteményben találtatik egy példánya. Hazánban talán neve is feledékenységbe jutott. Annál érdekesebbnek leltük tehát ezen állatnak, rajzával együtt, megismeretését, minthogy kitömött eredetije Pozsonból került. Nem régen szerzé azt meg t.i. magának Litterati Nemes Sámuel úr, budai antiquarius, a’ történeti régiségeknek, mesterműveknek, természeti ’s más egyéb becses tárgyaknak szorgalmas gyűjtője. Az említett basiliscus példányát, mint a’ tudósitás bizonyítja, a’ néhai Jesuita atyák szerzették (honnan, nem tudhatni), és pozsoni gyógyszertárjokban nagy ritkaság gyanánt tartották. Később egy tudósnak került kezére, ki igen jól viselvén gondját, most is üveg alatt igen jó karban látható, ’s mint egyetlen példája hazánkban méltó a’ szemlélésre. Magassága az állatnak mintegy negyed láb.”

________

EMLÉKMONDÁS

Köny. Szerencsés az, bár mindenétől megfosztva, kinek még egy könyűje van, melly nem kegyetlenül feldúlt, hanem szeliden ellágyuló kebelből forrott-fel.
KÖLCSEY
__________________________

Figyelmeztetés. Folyóiratunk ezen évi folyamatjából még nehány teljes szám megszerezhető. Az elkésett t. pártfogók tehát méltóztassanak azok iránt mennél előbb rendelést tenni. E’ pompás és igen tömött nyomtatású folyóirat ezen esztendőben mind rendszerére, mind belső érdekére nézve tökélyesült. Már is három érdekes arczkép, három’ parisi, egy bécsi divatkép jelent meg nyolcz első száma mellett; legközelebb pesti magyar divatkép diszesitendi, ’s más érdekes képek, és műtárgyak nevelendik becsét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése